catren cu semne

ùnéòrì òlìvìà nù tè prìcépè,
dàr dé-àcùm nìcì nù và màì ìncércà.
éà và pùnè pùnct àcéstèì chéstìì.
ùn sìngùr pùnct. dè védèré.

Reclame
catren cu semne